Extra kavel beschikbaar

In het zuiden van het plangebied, in het plandeel Eilanden, is een extra bouwkavel beschikbaar gekomen: kavel 21-3. Het perceel kon eerder niet worden uitgegeven omdat het nog geen woonbestemming had. Inmiddels is de bestemming gewijzigd en kan er gewoond worden. De kavel gaat nu in de verkoop.

De kavel is 961 m2 groot, de koopprijs (vrij-op-naam) is € 596.522 *)

Procedure verkoop

Vanaf heden kunt u zich als belangstellende melden voor de kavel. Wanneer er op 18 september as. meerdere belangstellenden blijken zijn, zal de kavel middels loting door de notaris worden toegewezen aan een van hen. Daarna geldt het principe ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.

Alleen belangstellenden die kunnen aantonen over een voldoende groot budget te kunnen beschikken zullen worden toegelaten tot de loting. We gaan ervan uit dat de kavelprijs maximaal 50% van de totale investering bedraagt. U dient daarom over een budget van minimaal € 1,2 miljoen te kunnen beschikken.

Voorwaarden

De voorwaarden die aan het ontwerp van de woning worden gesteld zijn vastgelegd in het kavelpaspoort (link).

De woning is maximaal 16,5 m breed en 15 m diep (exclusief eventuele aan- en uitbouwen) en heeft maximaal drie verdiepingen (2 lagen + kapverdieping). De woning moet worden voorzien van een schuin dak.

Er gelden ‘beeldkwaliteitseisen’; het ontwerp is dus niet welstandsvrij. Het uitgangspunt voor het ontwerp is dat er een ‘statige villa’ gebouwd wordt. Het ontwerp wordt op twee momenten formeel beoordeeld door het ‘kwaliteitsteam’.

 

 


*) De prijs is vrij op naam, prijspeil 2020 en wordt jaarlijks, ingaande per 1 januari 2021, telkens met ingang van 1 januari, geïndexeerd aan de hand van de Consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens. De definitieve koopprijs wordt bepaald op het moment van levering van de kavel (eigendomsoverdracht), dus niet ten tijde van het nemen van een optie en niet bij het sluiten van de koopovereenkomst. U moet rekening houden met een periode van minimaal 30 weken tussen het nemen van een optie en de levering van de kavel. In de meeste gevallen is die periode langer.

Stappenplan

Voor de kavel geldt hetzelfde stappenplan als voor de andere kavels in Land van Matena (link). Dat betekent dat er eerst een optieperiode is (maximaal 32 weken). In de optieperiode wordt in opdracht van de kavelkoper het ontwerp van de woning vervaardigd. Als het definitief ontwerp is goedgekeurd door het kwaliteitsteam eindigt de optieperiode en wordt de koopovereenkomst gesloten. Nadat de omgevingsvergunning (bouwvergunning) is verleend en onherroepelijk is geworden, wordt het eigendom van de kavel overgedragen en kan er gestart worden met bouwen.

Aanmelding

Heeft u belangstelling voor kavel 21-3, meldt u zich dan uiterlijk 18 september as. aan door een e-mail te sturen naar info@woneninlandvanmatena.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Marcel van Lent van De Regie BV via info@woneninlandvanmatena.nl of 020-6893664.